Dari bentuk f(x) = ax^2 + bx + c, tentukan nilai a, b, dan c

Dari bentuk f(x) = ax^2 + bx + c, tentukan nilai a, b, dan c pada fungsi kuadrat berikut. f(x) = 7 – 2x – x^2

Kategori

Materi Maths kelas 9 : FUNGSI KUADRAT,ALJABAR, Fungsi kuadrat dengan tabel, grafik, dan persamaan