Jumlah kuadrat akar-akar persamaan x^2 – 3x + n = 0 sama dengan

Jumlah kuadrat akar-akar persamaan x^2 – 3x + n = 0 sama dengan jumlah pangkat tiga akar-akar persamaan x^2 + x – n = 0, maka nilai n =….

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat