Diketahui fungsi f dengan rumus f(x) = ax + b. Jika f(2) = 13

Diketahui fungsi f dengan rumus f(x) = ax + b. Jika f(2) = 13 dan f(5) = 22, tentukan: a. nilai a dan b b. rumus fungsi f(x) c. nilai f(8)

Kategori

Materi Maths kelas 8 : RELASI DAN FUNGSI,ALJABAR, Fungsi (Pemetaan)